Post Page Advertisement [Top]


PanoramPages isimli oluşturacağımız sayfa ,daha önce oluşturduğumuz PanoramaLists.xaml adındaki alışveriş sayfalarının listesini içeren Show List butonuna basıldığında ise Panoramik sayfa görünümünü alarak alışveriş listesi başlığı ve altında ürün detaylarını gösterebilen panoramik sayfa  ile ilişkilidir. PanoramaPages adındaki yapı bir usercontrol’dür bir sayfa yapısında değildir.
Projemize sağ tıklayarak Add->New Item dediğimizde Windows Phone UserControl ‘u seçerek oluşturabileceğimiz bir elemandır.Bu Usercontrol’ün xaml tarafında alış-veriş listesine ait ürünler listelenir ürünlerin listelenmesini yine bir Listbox oluşturup data binding yaparak elde edeceğiz.Öncelikle oluşturduğumuz data templatemiz şu şekildedir.

<UserControl.Resources>
        <DataTemplate x:Key="ProductItemTemplate">

            <Grid HorizontalAlignment="Stretch" Width="570">
                <Grid.ColumnDefinitions>
                    <ColumnDefinition Width="50 "/>
                    <ColumnDefinition Width="75"/>
                    <ColumnDefinition Width="90"/>
                    <ColumnDefinition Width="90" />
                    <ColumnDefinition Width="90" />
                </Grid.ColumnDefinitions>
               
                <CheckBox
                    IsChecked="{Binding IsBuy, Mode=TwoWay}"
                    Grid.Column="0" VerticalAlignment="Top" Background="gray"/>

                <TextBlock
                    Text="{Binding ProductName}"
                    FontSize="{StaticResource PhoneFontSizeLarge}"
                    Foreground="White"
                    Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="2"

                    VerticalAlignment="Top" Margin="0, 12, 0, 0" />
  <Button                               
                    Grid.Column="3"
                    x:Name="BtnEditProduct"
                     BorderThickness="0"
                     VerticalAlignment="Top"
                    HorizontalAlignment="Left"
                    Margin="-10, 10, 0, 0"
                   Click="BtnEditProduct_Click" Foreground="Gray">

                    <Image
                    Source="Images/red1.png"
                    Height="30"
                    Width="30"/>

                </Button>

         

                <Button                               
                    Grid.Column="4"
                    x:Name="BtnShowProduct"
                     BorderThickness="0"
                     VerticalAlignment="Top"
                    HorizontalAlignment="Left"
                    Margin="-35, 10, 0, 0"
                   Click="BtnShowProduct_Click" Foreground="Gray">

                    <Image
                    Source="Images/blue1.png"
                    Height="30"
                    Width="30" />

                </Button>

                <Button                               
                    Grid.Column="5"
                    x:Name="BtnDeleteProduct"
                    BorderThickness="0"
                     VerticalAlignment="Top"
                    HorizontalAlignment="Left"
                    Margin="20, 8, 0, 0"
                   Click="BtnDeleteProduct_Click">

                    <Image
                    Source="Images/appbar.delete.rest.png"
                    Height="30"
                    Width="30"/>

                </Button>
               
               
            </Grid>
        </DataTemplate>
        </UserControl.Resources>Yukarıdaki resimde data template’de sırası ile oluşturulan tüm kontrollerin örnek bir üzerinde ne amaçlı kullanıldığı gösterilmiştir.
Data template’yi oluşturduktan sonra ListBox oluşumu ve yukarıdaki resimde de görülen SUM ve Add New Product butonlarının oluşumu aşağıdaki gibidir.

          <ListBox
                        x:Name="ProductPanoItemsListBox"
                      
                        Margin="12, 0, 12, 0" Width="440"
                        ItemTemplate="{StaticResource ProductItemTemplate}" />
                <Button Content="SUM" Height="78" HorizontalAlignment="Left" Margin="14,390,0,0" Name="button1" VerticalAlignment="Top" Width="107"  Click="button1_Click"/>
                <Button Content="Add New Product" Height="78" HorizontalAlignment="Left" Margin="128,390,0,0" Name="button2" VerticalAlignment="Top" Width="258" Click="button2_Click" />PanoramaPages.xaml.cs tarafında her butonun click eventinde bir işlem yapılmalıdır,ilk olarak PageLoad’a bakcak olursak sayfa yüklendiğinde ,oluşturduğumuz veri tabanı ile ilişkili olan yabancı anahtat ( foreign key )kısıtlayıcısı ile bir LinqToSql sorgusu gerçekleşerek ilgili alışveriş listelerine ait ürünler sıralanır.


void PanaromaPages_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
          
            foreach (TList ShopLists in App.View.DBShop.PLists)
            {
                if (ShopLists.Name == panoNewsItem1.Header.ToString())
                    kaynak = ShopLists;
            }
            var query = from TProduct product in App.View.DBShop.Products join TList listr in App.View.DBShop.PLists on product._PListId equals listr.Id where product._PListId == kaynak.Id select product;
            ProductPanoItemsListBox.ItemsSource = query;


        }Seçilen ürünün silinmesini sağlayan  DeleteProduct butonu object sender parametresi ile ilgli ürünle ilişkilenir ver veri tabanında oluşturduğumuz DeleteProduct metodu yardımı ile ürün silinir.


       private void BtnDeleteProduct_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            var button = sender as Button;
            if (MessageBox.Show(string.Format("This product will delete.Are you sure ?"), "Confirm Delete", MessageBoxButton.OKCancel) == MessageBoxResult.OK)
            {
               
                    if (button != null)
                    {
                        TProduct ProductForDelete = button.DataContext as TProduct;

                        App.View.DeleteProduct(ProductForDelete);
                    }

               
            }
            this.Focus();
        }EditProduct butonu seçilen ürün hakkında fiyat mağaza vb. bilgileri girebileceğimiz bir sayfaya bizi yönlendirir,ve bu sayfaya QueryString ile ilgili ürünün Product ID si iletilir.

private void BtnEditProduct_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            var button = sender as Button;

            TProduct ProductIdForSend = button.DataContext as TProduct;
            var idvalue = ProductIdForSend.ProductId.ToString();

                var frame = App.Current.RootVisual as PhoneApplicationFrame;
                frame.Navigate(new Uri(string.Format("/OrderPage.xaml?id={0}",idvalue), UriKind.Relative));
           
        }


ShowProduct butonu ise ürünle ilgili girilen bilgileri tek bir ekranda kullanıcıya sunan ProductShow Pageye yönlenir ve yine ilgili ürünün Id’si QueryString ile gidilecek olan sayfaya işlemlerde kullanılması için iletilir.


private void BtnShowProduct_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            var button = sender as Button;
            TProduct ProductIdForSend = button.DataContext as TProduct;
            var ıd1value = ProductIdForSend.ProductId.ToString();

            var frame1 = App.Current.RootVisual as PhoneApplicationFrame;
            frame1.Navigate(new Uri(string.Format("/ProductShowPages.xaml?id1={0}", ıd1value), UriKind.Relative));
        }


Geri ye kalan en altta bulunan iki buton SUM ve Add New Product butonlarının clickleri ve işlevleri aşağıdaki gibidir.
SUM panorama kontrolünün başlığından veri tabanında bulunan listeleri araştırarak aynı isme sahip olan listeleri kaynak olarak alır ve listede bulunan ürünlerin fiyatlarını toplayarak toplam alış veriş maliyetini kullanıcıya MesssageBox vasıtası ile gösterir.


private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            decimal sum = 0;
            foreach (TList ShopLists in App.View.DBShop.PLists)
            {
                if (ShopLists.Name == panoNewsItem1.Header.ToString())
                    kaynak = ShopLists;
              
            }
            var query = from TProduct product in App.View.DBShop.Products join TList listr in App.View.DBShop.PLists on product._PListId equals listr.Id where product._PListId == kaynak.Id select product;
            foreach (TProduct proce in query)
            {
                sum += proce.Price;
            }

            MessageBox.Show(string.Format("Your shopping costs:{0}", sum));
        }


Benzer şekilde Add New Product butonu panorama sayfasındaki kontrolün(iç elemanın) sayfa başlığı ile veri tabanındaki listeleri karşılaştırarak aynı isimde olan listeyi bulur ve kaynak olarak atar,bu kaynağın ID sini QueryString parametresi olarak NewProductPage ye ileterek ilgili listeye yeni bir ürün eklenmesini sağlar.


Uygulama kodu burada,iyi çalışmalar...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bottom Ad [Post Page]